Výrobcovia
 
Online chat
 
Nákupný košík
0 položiek
 
Najpredávanejšie
GLAUBEROVA SOĽ GLAUBEROVA SOĽ
2,00€
 

Obchodné podmienky

Záručná doba poskytovaná na uvedené prístroje je 24 mesiacov od dátumu predaja.Záruka na akumulátor v zappri je 6 mesiacov. Ceny sú uvedené s 19% DPH.

 

Objednaný tovar Vám bude zaslaný na zadanú adresu v čo najkratšom čase (obvykle 2-7 pracovných dní v závislosti na skladových zásobách a prevádzkových možnostiach) na dobierku kuriérom UPS. Za poštovné a balné účtujeme jednotnú sadzbu 10 €. Pri nákupe nad 100 € je poštovné zdarma.

Prevádzkovateľ internetového obchodu týmto prehlasuje, že osobné údaje získané vyplnením formulára budú použité výlučne pre komunikáciu a zasielanie objednaného tovaru a nebudú zneužité v zmysle "Zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov". Zo zákona vyplýva i povinnosť neposkytnutia získaných osobných údajov tretej strane s výnimkou poskytnutia nevyhnutne potrebných údajov dopravcovi, za účelom doručenia zásielky. Podľa § 20 ods. 3 uvedeného zákona sa prevádzkovateľ internetového obchodu taktiež zaväzuje, že v prípade žiadosti zákazníka, vymaže jeho osobné údaje z databázy. V prípade napadnutia serveru hackerom si prevádzkovateľ internetového obchodu vyhradzuje právo odstúpiť od záruky bezpečného zaobchádzania s osobnými údajmi zákazníkov.

Reklamačný poriadok:

I.
Všeobecné ustanovenia
1. Predávajúci je povinný dodať tovar v množstve, akosti a vyhotovení ako určuje zmluva a musí ho zabaliť alebo vybaviť na prepravu vhodným spôsobom a odovzdať kupujúcemu doklady, ktoré sú potrebné na prevzatie a užívanie tovaru.
2. Kupujúci vyplnením a odoslaním objednávkového formulára potvrdzuje, že sa oboznámil s týmto reklamačným poriadkom.

II.
Nebezpečenstvo škody na tovare
1. Škodou na veci sa rozumie škoda, zničenie, poškodenie alebo znehodnotenie veci bez ohľadu na to, za akých príčin k nemu došlo.
2. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď tovar prevezme od predávajúceho alebo v čase, keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci poruší zmluvu tým, že tovar neprevezme.

III.
Vybavenie reklamácie
1. Kupujúci je povinný prezrieť si tovar, čo najskôr po nadobudnutí vlastníckeho práva k zakúpenému tovaru.
2. Kupujúci je povinný oznámiť predávajúcemu vady tovaru bez zbytočného odkladu po tom, čo:
a) kupujúci vadu zistil
b) kupujúci mal vadu zistiť pri prehliadke, ktorú je povinný uskutočniť.
3. Ak si kupujúci túto svoju povinnosť nesplní v stanovených lehotách, právo kupujúceho z vád tovaru sa nemôže priznať.
4. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré na tovare vzniknú počas trvania záručnej doby, nie však za vady:
a) ktoré kupujúci spôsobil sám
b) o ktorých kupujúci vedel pred prevzatím tovaru
c) na ktoré bola poskytnutá zľava z ceny tovaru
d) ktoré vznikli z dôsledku opotrebovania tovaru, spôsobenom bežným používaním, nesprávnym ošetrovaním, nesprávnym či nadmerným používaním alebo po uplynutí doby životnosti tovaru.

IV.
Nároky z vád tovaru
1. Kupujúci má právo vadu tovaru reklamovať pri prevzatí tovaru alebo v záručnej dobe. Záručnú dobu nemožno zamieňať s dobou obvyklej životnosti, počas ktorej, pri správnom používaní a ošetrovaní, môže tovar vzhľadom k svojím vlastnostiam, t.j. danému účelu a rozdielnosti v intenzite užívania, vydržať.
2. Na správne posúdenie reklamácie musí byť reklamovaný tovar kompletný, čistý, v súlade s hygienickými predpismi a všeobecnými hygienickými zásadami.
3. Kupujúci je povinný tovar používať len na určený účel a dodržiavať známe pravidlá, podmienky a návody na používanie a ošetrovanie.
4. V prípade, že je reklamácia oprávnená, má kupujúci právo:
a) na bezplatné odstránenie vád, ak vada na tovare je odstraniteľná
b) na výmenu tovaru za rovanký tovar alebo za náhradný tovar za podobnú cenu, ak vada na tovare je neodstraniteľná
c) na primeranú zľavu z kúpnej ceny, ak vada nebráni tomu, aby sa výrobok mohol riadne užívať
d) odstúpiť od zmluvy, ak vada na tovare je neodstrániteľná.

V.
Spôsob uplatnenia reklamácie
1. Reklamáciu uplatňuje kupujúci písomne na kompletne vyplnenom reklamačnom formulári (je prílohou tohto reklamačného poriadku) na adrese predávajúceho.
2. Reklamovaný tovar kupujúci zasiela predávajúcemu na vlastné náklady a riziko. Tovar zaslaný na dobierku predávajúci nepreberie.
3. S reklamovaným tovarom je potrebné doložiť doklad o kúpe tovaru.

VI.
Záručná doba
1. Kupujúci má právo na uplatnenie reklamácie do 24 mesiacov od prevzatia tovaru kupujúcim.
2. Ak nie je reklamácia uplatnená v záručnej lehote, právo na reklamáciu zaniká.
3. Kupujúci je povinný uplatniť reklamáciu bez zbytočného odkladu, okamžite a neodkladne, ihneď po zistení vady.
4. Predávajúci je povinný reklamáciu riadne preveriť a rozhodnúť o jej vybavení najneskôr do 3 dní. Vybavenie reklamácie nesmie byť dlhšie ako 30 dní. Táto doba začne plynúť dňom doručenia reklamovaného tovaru predávajúcemu.

VI.
Osobitné ustanovenia
1. Kupujúci nemôže od zmluvy odstúpiť, ak vady včas neoznámil predávajúcemu.
2. Tento "Reklamačný poriadok" sa vzťahuje na tovar zakúpený v internetovom obchode www.alternativnamedicina.eu
3. Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť dňom 20.10.2009.

 

 

Platnosť obchodných podmienok

Tieto obchodné podmienky sú platné do vydania nových obchodných podmienok.